https://thehomeubon.com

ร้านอาหาร ไทย อีสาน อุบลราชธานี

ห้องจัดเลี้ยง

ห้องโกเมน

ห้องโกเมน
ห้องโกเมน
 ห้องรับรองและห้องจัดเลี้ยงของทางร้าน The Home สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้มากถึง 30 – 50 ท่าน โดยมีการตกแต่งตามสไตล์ของสีอัญมณีประเภทโกเมน ซึ่งมีสีดำ