https://thehomeubon.com

ร้านอาหาร ไทย อีสาน อุบลราชธานี

ห้องจัดเลี้ยง

ห้องไพฑูรย์

ห้องไพฑูรย์
ห้องไพฑูรย์
 ห้องรับรองและจัดเลี้ยงของทางร้าน The Home มีสไตล์การตกแต่งเหมือนสีของอัญมณีประเภทไพฑูรย์ โดยห้องไพฑูรย์สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้มากถึง 15 – 30 ท่าน